zxzd


私信TA

用户名:zxzd

访问量:88

签 名:

热爱刷题,永不言弃 http://www.dotcpp.com/home/blog/zxzd

排  名 723
经  验 1009
参赛次数 0
文章发表 6
年  龄 13
在职情况
学  校 神祇
专  业 神祇

  自我简介:

QAQ QAQ QAQ QAQ QAQ QAQ QAQ QAQ 我是一个小白,请大家多多包涵,多多指教! QAQ QAQ QAQ QAQ QAQ QAQ QAQ QAQ

c++中,经常会自己编写头文件,自己编写的头文件引用时用“”,而系统头文件引用时用<>。  

为什么这样用呢,因为<>是从系统目录下查找文件

而" " 先从当前目录下查找文件,如果没有再到系统目录下查找文件

例:

#include <iostream>

#include "zxzd.h"


  评论区

之前我都不知道,膜拜大佬%%
2018-11-04 08:59:06 | |
太短了!!
2018-11-04 08:52:46 | |
  • «
  • 1
  • »