txz


私信TA

用户名:txzlmh

访问量:50

签 名:

排  名 1883
经  验 663
参赛次数 4
文章发表 2
年  龄 0
在职情况
学  校
专  业

  自我简介:

解题思路:只要比较他们的长度即可。

注意事项:一个是伸手得高都,一个是加上板凳时候的高度,比较时要注意伸手摘不到时才加板凳,否则苹果将摘重复。

参考代码:

#include<stdio.h>
int main()
{
    int h[10],s,i,sum=0;
    for(i=0;i<10;i++){
        scanf("%d",&h[i]);
    }
    scanf("%d",&s);
    for(i=0;i<10;i++){
        if(s>=h[i]) sum++;                    //摘苹果,如果伸手不行,否则加板凳。
        else if(s+30>=h[i]) sum++;
    }
    printf("%d",sum);
    return 0;
}

  评论区